1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι χρήστες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να έχουν πραγματικό λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram. Ψευδείς λογαριασμοί δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγραφή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται άπαξ ανά χρήστη. Εγγραφή μέσω αντιπροσώπου ή τρίτων προσώπων είναι άκυρη.
Η περίοδος εγγραφής-συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα διαρκέσει από τη Δευτέρα, 23.09.2019 και ώρα 14:00 μέχρι και την Παρασκευή 18.10.2019 και ώρα 23.59. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και των όρων οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους τυχόν συμμετέχοντες.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό στους υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν συνδέεται καθ’οιονδήποτε τρόπο με το Διαγωνισμό ή τη διαδικασία διαμόρφωσής του.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ι. Κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής, οι χρήστες καλούνται: Να τηρήσουν όλα τα βήματα, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται σε κάθε βήμα, για να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

ΙΙ. Η ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών μετά τη λήξη του διαγωνισμού μέσα από κλήρωση η οποία θα γίνει μέσω online tool με διαδικασία random και ο νικητής θα ανακοινωθεί με comment κάτω από τη φωτογραφία. Για να κατοχυρώσει το δώρο του θα πρέπει να στείλει σε private message το ονοματεπώνυμό του στον επίσημο λογαριασμό Facebook & Instagram του OasiSpa εντός μίας εβδομάδας.

ΙΙΙ. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για συμμετοχές που δεν καταχωρήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο.

3. ΔΩΡΟ

Ι. Στο τέλος της περιόδου συμμετοχής, θα αναδειχθούν 2 νικητες, ένας από το facebook και ένας από το instagram. Ο κάθε νικητής θα κερδίσει το ακόλουθο Δώρο:

α. Τζακούζι 30′ σε prive χώρο με σαμπάνια και φρούτα και Χαλαρωτικό Μασάζ 30′ για δύο άτομα αρχικής αξίας 65€ το καθένα.

ΙΙ. Ο νικητής του δώρου και ο συνοδός θα πρέπει να έρθουν μαζί την ημερομηνία που θα συμφωνηθοεί μέσω ραντεβού, αλλιώς το δώρο θα ακυρωθεί εξ ολοκλήρου.

ΙΙΙ. Η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθούν με την Εταιρεία και θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του σπα καθώς και από άλλους υφιστάμενους ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (πχ περίοδοι εορτών, αργίες κλπ).

4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού στις 11.10.2019, θα αναδειχθεί Ένας (1) νικητής από το facebook και (1) ένας νικητής από το instagram, κατόπιν διενέργειας μίας (1) ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών από την Εταιρεία. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω ανακοίνωσης στη Facebook και Instagram Page της Εταιρείας, και θα πρέπει να απαντήσει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, ως προς τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση του δώρου. Εάν δεν επιτευχθεί επικοινωνία με τους νικητές, οι νικητές θα απαλλάσσονται και θα ξαναγίνει εκ νέου κλήρωση. Ο νικητής του κάθε δώρου θα πρέπει να αποδεχθεί αυτό εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές στα στοιχεία που θα έχουν δηλώσει οι ίδιοι.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ι. Η επιλογή όλων των συνεργατών, των δώρων, των προϊόντων και των υπηρεσιών και τις υπηρεσίες υπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς προβλέπεται άλλως. Το δώρο (ή / και οποιοδήποτε τμήμα αυτού) είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται. Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση ή εξαγορά του δώρου με μετρητά. Για την εξαργύρωση του δώρου ο νικητής πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά του με την επίδειξη του διαβατηρίου του ή άλλα έγγραφα ταυτότητας.

ΙΙ. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή/και τους παρόντες όρους και να μεταφέρει τις ημερομηνίες κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δημοσιεύοντας τους νέους όρους στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

III. Οι τιμές του σπα που σημειώνονται σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό μπορεί να διαφέρουν από το παρόν πακέτο δώρου. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον περιορισμοί. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μεταβολή στην αξία του δώρου ή οποιαδήποτε μεταβολή μεταξύ του δώρου όπως διαφημίζεται του πράγματι παρεχόμενου.

IV. Η Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει το δώρο  χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Νικητής ή ο συνοδός επιδείξουν ανάρμοστη, παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά ή ενεργήσουν με οποιονδήποτε τρόπο που θα προκαλέσει πρόβλημα στην Εταιρεία ή σε κάθε πρόσωπο ή οργάνωση που εμπλέκεται στο Διαγωνισμό.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

I. Με την εγγραφή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες απαλλάσσουν την Εταιρεία, καθώς και τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές της, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τους υπαλλήλους της εκ της ευθύνης τους για όλες τις απώλειες, ζημιές, δικαιώματα, απαιτήσεις και αγωγές κάθε είδους οι οποίες τυχόν θα προκύψουν άμεσα ή έμμεσα, από το Διαγωνισμό ή τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απομάκρυνσης του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα, ή της διακοπής της πρόσβασης σε αυτόν), ή προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δώρου χορηγούμενου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά του θανάτου, των τραυματισμών, των υλικών ζημιών, καθώς και απαιτήσεων που βασίζονται σε δικαιώματα δημοσιότητας, δυσφήμηση, και / ή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

II. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, καθώς και οι αντιπρόσωποι, οι θυγατρικές της, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και οι υπάλληλοι της δεν θα ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν από την πρόσβαση ή / και τη χρήση του δικτυακού τόπου, το κατέβασμα (downloading) και την εκτύπωση υλικού από την ιστοσελίδα της, την απομάκρυνση από το δικτυακό τόπο, τη διακοπή της πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, ή την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση ή συμμετοχή σε οποιοδήποτε δώρο απονέμεται κατόπιν του Διαγωνισμού.

III. Εάν κατά τη γνώμη της Εταιρείας, υπάρχει η υπόνοια ή η απόδειξη περί παραβίασης οποιουδήποτε τμήματος του Διαγωνισμού, ή περί πράξης που επηρεάζει τη διαχείριση, την ακεραιότητα, την ασφάλεια, τη δίκαιη και ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κατά την απόλυτη κρίση της οποιοδήποτε άτομο νοθεύει τη διαδικασία εγγραφής-συμμετοχής και να ακυρώσει όλες τις καταχωρήσεις που πιστεύει ότι έχουν πραγματοποιηθεί με δόλο και να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό.

ΙV. Οι εγγραφές και το λοιπό αναρτώμενο υλικό περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ατελείς, καθυστερημένες ή εσφαλμένες συμμετοχές ή για οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία, ανθρώπινο λάθος, απώλεια/ καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα ή βλάβη της γραμμής σε σχέση με οποιοδήποτε τηλεφωνικό δίκτυο, εξοπλισμό πληροφορικής, λογισμικό ή συνδυασμό αυτών. Οι εγγραφές-συμμετοχές είναι άκυρες αν είναι ανακριβείς, ελλιπείς, παραποιημένες, πλαστές ή παράτυπες με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους.

V. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα του Διαγωνισμού, δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες των συμμετεχόντων ή άλλων προσώπων σε σχέση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών να παρακαμφθούν οι παρόντες όροι ή να υπάρξει παρέμβαση στη διοίκηση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ορθή και δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη στον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο και τον λοιπό εξοπλισμό του συμμετέχοντος ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που σχετίζεται με ή απορρέει από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή χρησιμοποιώντας υλικό από την ιστοσελίδα.

VI. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο Διαγωνισμός δεν εξελίσσεται όπως έχει προγραμματιστεί, λόγω ζημιών από ιούς υπολογιστών, bugs, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνικούς περιορισμούς ή αποτυχίες, απεργίες, συνθήκες της βιομηχανίας, πτώχευση ή εκκαθάριση, τις απαιτήσεις της αγοράς, το εφαρμοστέο δίκαιο, απρόβλεπτα εμπόδια, ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, θα μπορούσαν υπονομεύσουν, ή με άλλο τρόπο να επηρεάσουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα, τη βιωσιμότητα, την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και / ή να ακυρώσει, να λήξει, να τροποποιήσει, ή να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει το Διαγωνισμό, και να επιλέξει τον νικητή ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές που έχουν ληφθεί μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης, λήξης, τροποποίησης ή αναστολής, ανάλογα με την περίπτωση.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο παρών Διαγωνισμός δεν χορηγείται, ούτε υποστηρίζεται ή συνδέεται με το Facebook, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο συμμετέχων παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο προς την Εταιρεία. Το παρεχόμενο υλικό θα αξιοποιείται σε συνδυασμό με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζονται εκ προκειμένω. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με και δεσμεύονται από τα ακόλουθα:

I. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι δυνητικοί ή αναδεδειγμένοι νικητές συμφωνούν με τη χρήση του ονόματος, της φωτογραφίας ή του αναρτώμενου από αυτούς υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού και παρόμοιων ενεργειών χωρίς αποζημίωση. Οι νικητές και οι συνοδοί απαιτείται να προσκομίσουν έγγραφη δήλωση συναίνεσης για τα ανωτέρω, υπό τους όρους του νόμου. Επιπλέον, με την εγγραφή στο Διαγωνισμό οι πιθανοί νικητές συμφωνούν να παραχωρήσουν στην Εταιρεία, και τους δικαιοδόχους της, τους συνεργάτες και τους εκδοχείς, το δικαίωμα στην εκτύπωση, δημοσίευση, μετάδοση και χρήση, παγκοσμίως σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό σήμερα ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του παγκοσμίου ιστού.

ΙΙ. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους νικητές, που εξαργυρώνουν το δώρο τους, να αποστείλουν στην Εταιρεία οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και video) σχετικά με το πακέτο δώρου, για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει σχετική δήλωση από τους νικητές αναφορικά με την εμπειρία του  για να χρησιμοποιηθεί για την διαφημιστική προβολή της εταιρείας. Περαιτέρω, έκαστος νικητής συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία θα δύναται με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) να δημοσιεύει οπτικοακουστικό υλικό, όπου θα εικονίζεται / εμφανίζεται το πρόσωπο αυτό ή τα στοιχεία του, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσβολή της προσωπικότητας του διαγωνιζομένου. Οι νικητές ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν δικαιούνται να λάβουν οιαδήποτε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ. καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την Εταιρεία.

8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.oasispa.gr και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.